Nhập liệu và trích dẫn đúng quy định trường Dược - 2018

Cập nhật 24/07/2018
Lưu ý: Mỗi định dạng trong Endnote chỉ áp dụng cho Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt, không thể cùng lúc đáp ứng hai yêu cầu. Do đó, làm theo Tiếng Anh, phần Tiếng Việt sẽ sửa thủ công một số chỗ.

1. Viết danh mục tài liệu tham khảo
1.1. Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành
Quy định:
Tác giả là người Việt Nam, vẫn giữ nguyên thứ tự của tên người Việt Nam.
Tác giả là người nước ngoài, họ đứng trước (viết đầy đủ), tên đứng sau (viết tắt các chữ cái đầu tiên, viết in hoa, các chữ cách nhau bằng dấu chấm). 
Ví dụ: Burton G. W.
Giải pháp:
Tác giả Việt Nam: thêm dấu phẩy cuối tên tác giả (EN mặc định tất cả phần trước dấu phẩy không thay đổi thứ tự, không viết tắt). Ví dụ: Lê Hoàng Duy viết là Lê Hoàng Duy,
Tác giả nước ngoài: các trích dẫn lấy từ Google scholar, NCBI, ACS... về là đã mặc định sẵn theo định dạng Họ, Tên. Ví dụ: Dương, Thuc-Huy hay Williams, David E. hay Patrick, Brian O. hay Davies, Julian. Do đó, chúng ta cứ tải file trích dẫn về rồi import vào Endnote là xong.
Tác giả là một tổ chức: làm như tác giả Việt Nam, thêm dấu phẩy cuối.
Quy định:
Nếu có ≤ 03 tác giả, ghi toàn bộ tên các tác giả. Nếu có > 03 tác giả, có thể ghi tên 03 tác giả chính, các tác giả khác ghi “và cs”(nếu tiếng Việt) hoặc et al (nếu tiếng Anh) hoặc ghi toàn bộ tên các tác giả nếu cần thiết.
Giải pháp: chỉnh style như hình, mục chỉnh là Bibliography/ Author Lists

1.2. Trích dẫn danh mục
Quy định:
i. Bài báo - Journal article
(Năm xuất bản): (đặt trong ngoặc đơn và có dấu phẩy sau ngoặc đơn),
“Tên bài báo”: (đặt trong dấu ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
Tên tạp chí: (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). Trường hợp tên tạp chí dài, có thể viết tắt theo theo quy định của tạp chí.
Số quyển: (in đậm) 
(Số ấn bản), (đặt trong  ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
Số trang: (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)
Ví dụ: Kovacs P. (2001), “Useful in compatibility of xanthan gum with galactomannans”,  Food Technol., 27(3), 26-30.


i. Sách - Book 
Quy định: 
Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành 
(Năm xuất bản): (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
Tên sách: (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
Nhà xuất bản: (dấu phẩy cuối tên)
Nơi xuất bản: (dấu phẩy cuối tên)
Trang và số trang:
Tài liệu tiếng Việt viết tắt tr., tài liệu tiếng Anh viết tắt p nếu 1 trang; pp. nếu nhiều trang. (yêu cầu này đạt với style cung cấp bên dưới; lưu ý nhập số trang vào mục Number of Pages).
Trích dẫn 01 trang: ghi số thứ tự trang trong sách được trích dẫn. 
Trích dẫn nhiều trang liên tục: ghi hai số chỉ trang đầu và trang cuối của trích dẫn và có gạch ngang giữa hai chữ số. 
Trích dẫn gồm nhiều trang không liên tục: không ghi số trang.
Ví dụ: Quách Ngọc Ân (1992), Di truyền học ứng dụng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 10-16.

Giải pháp:
Sách tiếng Việt đổi lại tr. sau khi hoàn thành bài.iii. Bằng sáng chế - Patent

 iv. Webpage 


 2. Sắp xếp tài liệu tham khảo
Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự xuất hiện trích dẫn trong khóa luận.
Giải pháp: Quy định mới này đơn giản hơn, không chia Tiếng Việt riêng, Tiếng Anh riêng.

3. Trích dẫn TLTK
Tài liệu tham khảo được đặt trong ngoặc vuông và đặt phía trước dấu ngắt câu, không đặt ở đề mục. Nhiều tài liệu tham khảo thì phải xếp theo thứ thự tăng dần và cách nhau dấu phẩy, tất cả đặt trong ngoặc vuông. 
Ví dụ: [19, 25, 41, 42].
Mọi ý kiến, khái niệm, phương pháp nghiên cứu,… được đề cập, trích dẫn không phải của riêng tác giả phải được chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo
Nếu không tiếp cận được với tài liệu tham khảo gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ tài liệu tham khảo thứ cấp, và không được liệt kê tài liệu gốc trong danh mục Tài liệu tham khảo.

Download .ens cập nhật 08/07/2018