TỐT NGHIỆP!

Hôm nay, 09/06/2018, lần thứ hai mình nhận bằng tốt nghiệp đại học! Được Bonus thêm cái giấy khen bằng giỏi mà lần một kiếm mòn mắt 5 năm chẳng thấy :))