Học bổng nghiên cứu mùa hè 2018 - Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu

Slide này cập nhật phiên bản 2017 và bổ sung tài liệu của WHO, Research4Life cuối slide.


Có thể còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được đóng góp của các bạn.