BÀI GIẢNG

1. MÔN VI SINH HỌC 

Bài 1. Đại cương Vi sinh vật  
Bài 2. Dinh dưỡng và tăng trưởng của vi sinh vật