Các bạn có nhiều file Word đã chèn sẵn Endnote, làm sao để gộp chúng lại mà phần Endnote đã chèn vẫn được cập nhật.

Bước 1. Tạo một cơ sở dữ liệu Endnote mới nhé.

Các bạn vào File/ New để tạo CSDL mới, chọn lưu nó ở vị trí thích hợp trên ổ đĩa.

Bước 2. Mở file Word, copy nội dung vào chung một file như bạn muốn.

Bước 3. Cập nhật dữ liệu vào Endnote.

Chọn Export Traveling Library như mô tả bên dưới.

Hộp thoại hiển thị hỏi rằng, bạn muốn lưu trữ dữ liệu vào CSDL EndNote nào, mặc định đã chọn sẵn CSDL đang được mở. Bấm OK.

Bước 4. Cập nhật Word

Trở lại Word và Bấm Update Citations and Bibliography, chúng ta được kết quả như bên dưới.