Một ngày đẹp trời Khoá luận của bạn mở lên và Heading bị đen lại.

Tốt nhất đập đi làm lại... Lần 1. OK

Lần khác mở lên, đen tiếp... Đập làm lại...

Đã bị thì nó sẽ bị hoài...

Cách giải quyết như sau:

Bước 1: Lưu lại 1 file mới cho chắc ăn

Bước 2: Trên file mới đang mở tạo Macro như sau:

Chọn tiếp Dấu cộng(+) 

Cửa sổ mới như sau:

Dán đoạn code sau vào:

 Sub RemoveBlackBox()
 '
 ' RemoveBlackBox Macro
 '
 '
 
 For Each templ In ActiveDocument.ListTemplates
 For Each lev In templ.ListLevels
 lev.Font.Reset
 Next lev
 Next templ
 
 End Sub

Cuối cùng nhấn Run (Hình tam giác ở góc trái màn hình).

Chờ đoạn code chạy xong thì tắt cửa sổ đi là xong!

Tham khảo từ superuser.com